Stadgar

Stadgar för Ludvika Motorbåtsklubb

Antagna vid årsmöte 2021-03-28

§ 1 ÄNDAMÅL

Klubbens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap i Väsmans sjösystem.

§ 2 MEDLEMSKAP

  1. Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat beslutsrätten till.

  2. Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.
  3. Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen eller till den som styrelsen delegerat detta.

  4. Medlem som ej skall ha kvar sin båtplats skall senast första november året före avyttrandet meddela detta till Hamnchef annars kommer gällande avgifter att faktureras medlemmen kommande år.

  5. Före försäljning/avyttring av båthus, uppställningsplats skall detta skriftligen meddelas ansvarig fogde. Styrelsen och ansvarig fogde skall informeras om köpare.

  6. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.

  7. Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet.

  8. Medlems båtar som hanteras i klubbens anläggningar skall vara ansvarsförsäkrade samt båtar med inombordsmotor alt. fastmonterad tank skall vara utrustade med brandsläckare.
  9. Medlem skall vid planerade arbetsdagar utföra arbetsuppgifter enligt funktionärernas anvisningar.
  10. Medlem med brygg-, båthus- eller uppställningsplats i Badhushamnen eller Lyviksområdet skall fullgöra arbetsplikt enligt klubbens ordningsregler.
  11. Båthus som saknar känd ägare anses förverkade och kommer att övergå i LMK´s ägo i samband med årsmötet nästföljande år.
  12. För upplagsområdet i Lyviken åligger det medlem som äger båthus eller arrenderar uppställningsplats för båt att röja gräs och busk på egen plats.

Röjning av egen plats skall ske 3 gånger per säsong, till sista maj, till sista juni och som sist till 10 september.

Medlem som uppfyller sitt åtagande med avseende på skötsel av egen plats kommer krediteras skötselavgiften vid nästkommande faktura.

§ 3 MÖTEN

3.1 Årsmöte avhålles årligen senast under mars månad.

3.2 Kallelse till årsmöte sker skriftligen som tilläggs information på medlemsfakturan samt via anslag i klubblokal senast 4 veckor före mötet.

3.3 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari

3.4 Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet

3.5 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

 • fråga om mötets utlysande

 • fastställande av föredragningslistan

 • val av ordförande och sekreterare för mötet

 • val av två justeringsmän tillika rösträknare

 • föredragning av föregående årsmötesprotokoll

 • redovisning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

 • redovisning av styrelsens och kommittéernas förvaltning (resultat- och balansräkning)

 • revisionsberättelser

 • ansvarsfrihet

 • fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter

 • fastställande av förhållnings- och ordningsregler

 • motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor

 • val av ordförande för två år

 • val av sekreterare för två år

 • val av kassör för två år

 • val av vice ordförande för två år

 • val av hamnchef Badhushamnen för två år

 • val av två revisorer för ett år

 • val av revisorsuppleant för ett år

 • val av valberedning, tre ledamöter varav en skall vara sammankallande för ett år

 • val av vice sekreterare för ett år

 • hamn-/upplagsfogde Lyviken för ett år

 • varvsfogde för ett år

 • sjösäkerhetsansvarig för ett år

 • lövöfogde för ett år

 • sponsringsansvarig för ett år

 • tank-/sanitetsanläggningsansvarig

 • data och systemansvarig för ett år

 • fastställande av teckningsrätt

Uppstår behov av fler funktionärsområden kan årsmötet så besluta.

3.6 Extra årsmöte/medlemsmöten hålls när styrelsen eller revisor finner så påkallat, eller om 20 stycken av klubbens medlemmar gör framställan härom. Kallelse till extra årsmöte/medlemsmöte sker via hemsidan samt anslag i hamnarna och klubblokaler. Kallelsen skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

§ 4 STYRELSE

  1. Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter, vicesekreterare och fogdar ingår i styrelsen som suppleanter

  2. Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt för klubbens angelägenheter. Om någon ledamot är försumlig eller gör något obehörigt utan övriga styrelseledamöters vetskap, ansvarar ledamoten själv för detta

  3. Styrelsen kan utfärda förhållningsregler. Förhållningsreglerna fastställes på årsmötet.

  4. Styrelseledamot väljs på två år, ordförande och hamnchef väljes jämna år och sekreterare, kassör och vice ordförande udda år

  5. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Styrelsen kan fatta gällande beslut om minst tre är närvarande och eniga om beslutet.

  6. Ordföranden skall leda klubben och vara klubbens kontaktperson utåt, om inte arbetsuppgiften delegeras till annan styrelseledamot.

  7. Hamnchef Badhushamnen ansvarar för hamnen, båthus och upplaget, fast utrustning i hamnen inklusive klubblokal samt upprättande arbetsdagslistor i samarbete med fogdar.

  8. Vice ordföranden övertar vid behov ordförandens arbetsuppgifter, samt ansvarar för att tillsammans med respektive fogde utfärda ordningsregler för respektive ansvarsområde, samt samordnar arbetsdagar.

  9. Suppleanterna skall kallas till styrelsemöten. De har rösträtt om de ersätter annan styrelseledamot.

§ 5 FOGDAR/KOMMITTÉER

5.1 Fogdar ingår i styrelsen som suppleanter och kallas till styrelsemöten, men har inte rösträtt om de inte ingår som ersättare.

5.2 Fogdar väljer kommittéer vid behov. Kommittéernas medlemmar fastställs av styrelsen.

5.3 Fogdar utarbetar ordningsregler för respektive ansvarsområde. Ordningsreglerna samordnas med klubbens vice ordförande och fastställes på årsmötet.

5.4 Hamn-/upplagsfogde Lyviken ansvarar för hamn och upplaget vid Lyviken.

5.5 Varvsfogde ansvarar för varvsbyggnad och tillhörande utrustningar.

5.6 Sjösäkerhetsansvarig ansvarar för sjökort och utprickning.

5.7 Lövöfogde ansvarar för klubbens hus och anläggningar på Lövön.

5.8 Sponsringsansvarig ansvarar för att driva alla klubbens frågor/avtal vad gäller sponsring.

5.9 Vice sekreteraren övertar vid behov sekreterarens arbetsuppgifter

5.10 Data och systemansvarig ansvarar för uppdateringar av låssystem, register samt klubbens hemsida

5.11 Tank och sanitetsanläggningsansvarig ansvarar för skötsel och underhåll av anläggningen.

5.12 Extra funktionärer med ansvarsområden enligt årsmötets beslut.

§ 6 AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

  1. Medlems- hamn- och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet. Se § 2.4

  2. Arbetsplikt gäller för samtliga medlemmar som innehar brygg-, båthus- eller uppställningsplats. Arbetspliktsavgift tas ut en gång per år i förskott i samband med övrig fakturering. Fullgjord arbetsplikt (fyra timmar) krediteras vid näst kommande års fakturering.

  3. Styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter, fogdar och bryggvärdar omfattas inte av arbetspliktsavgiften.

  4. Extra avgift kan beslutas på allmänt möte.

  5. Ersättningar skall fastställas av årsmötet.

§ 7 FIRMATECKNING OCH RÄKENSKAPSÅR

  1. Klubbens firma tecknas av ordförande, kassör eller sekreterare var för sig.
  2. Föreningens räkenskapsår är mellan 1 januari och 31 december

§ 8 STADGEÄNDRINGAR

  1. För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
  2. I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.

§ 9 KLUBBENS UPPLÖSNING

  1. För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
  2. I kallelsen till mötet skall anges att fråga om klubbens upplösning föreligger.
  3. Fattas beslut om klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla något för båtlivet ideellt eller välgörande ändamål.

Väder

Sponsorer

Länkar

 • Båtunionen
 • Dalarnas Båtförbund
 • Ludvika segelsällskap