Ordningsregler

 

Ordningsregler Ludvika Motorbåtsklubb’s hamn- samt uppläggningsområde 2020

Dessa villkor kan förändras av styrelsebeslut.

För hamnen gäller följande:

1) Verksamheten i hamnen ledes av hamnchefen som och ingår i LMK’s styrelse.

Hamnchefen övervakar ordning och säkerhet i hamnen, anvisningar från honom skall åtlydas. Underlåtenhet att följa ordningsreglerna kan medföra att tilldelad hamnplats återtages och att hamnavgiften förverkas.

2) Hamnplatsen skall hållas städad och får ej belamras. Släpjollar får endast läggas upp på anvisad plats.

3) Hastighetsbegränsning 3 knop råder inom hamnen med tillhörande vattenområde.

4) Cykling, moped och skoteråkning är förbjuden på bryggor och piren. Parkeringen på annat ställe än på anvisad plats är förbjuden. Hundar skall hållas i band och får ej bindas på bryggorna.

5) Elektriska värmeapparater får inte anslutas till LMK’s el-anläggning.

6) Båten skall märkas med registreringsmärke som fås av hamnchefen eller bryggansvarig.

Förtöjning i hamnen och tankning i hamnen:

7) Förtöjningsinstruktion 2009 skall följas, se bilaga

8) Tankning inom hamnområdet vid brygga får Max ske med en 5L dunk, dunkar
tomma/fulla får ej lämnas kvar på bryggorna. All övrig tankning skall ske i Lyvikshamnen
där klubbens tank- och sanitetsanläggning är placerad.

 Regler för båtplats och båtplatskö:

9) Betald båtplats kan uthyras max 2 år. Därefter upphör båtplatsrätten. All uthyrning och utlåning av båtplatser skall göras av hamnchef och bryggansvarig. Dvs. Enskilda medlemmar får inte låna eller hyra ut båtplatsen på egen hand.

Ordinarie båtplats innehavare som inte har för avsikt att använda sin betalda båtplats under gällande båtsäsong meddelar hamnchefen, som sköter uthyrningen.

Båtplatsen erbjuds till översta namn på gällande kölista beroende på båtstorlek. Den nya tillfälliga båtplats innehavaren får tillträde först efter att betalning för platsen är gjord till uthyraren.

Sista sjösättningsdag (midsommar) gäller för tillträde av betald båtplats, därefter erbjuds platsen till översta namn på kölistan till båtplats.

Naturligtvis förs en dialog mellan berörda parter före sista sjösättnings dag, allt för att så många som möjligt skall kunna nyttja sjön.

Lån av nyckel till båtbryggor och övriga tillträden sköts av Hamnchef alt. Bryggansvarig enl. gällande rutiner.

10) Byte av båt skall anmälas till klubben i god tid. Vid byte till större båt garanteras EJ att plats finns att tillgå.

11) Om vi har kö till platser är denna kö bara till för medlemmar. Skälen att köa varierar, man kan inte köa för att få en viss plats. Därför kan listan inte enkelt numreras.

12) Vem som skall ha vilken plats beslutas av hamnchefen baserat på regler som styrelsen tagit i beslut. Vid anvisning av plats tas hänsyn till köplats, båtensstorlek, vikt manöverbarhet och i mån av möjlighet även personliga önskemål.

13) Om man mist platsen och vill ha en ny, så placeras man sist i kön. Likaså om man inte vill ha den tilldelade platsen utan väljer att stå kvar i kön.

Båtägare skall iaktta följande:

14) Då hamnplats ej skall nyttjas under 14 dagar eller mer bör båtägaren anmäla detta till hamnchef eller bryggansvarig så att platsen kan disponeras av gästande båtar.

15) Alla båtar med inombordare alt, fastmonterad tank skall vara utrustad med brandsläckare.

16) Biocidfärger får ej användas inom LMK´s område.

17) Medlemmar som bryter mot ordningsregler eller stadgar kommer delges en skriftlig erinran med mottagningsbevis. Om rättelse inte sker inom 3 veckor efter brevets datering anses medlemmens medlemskap i LMK förverkat vilket är i enlighet med LMK stadgar §2.7.

18) Medlem skall årligen uppvisa giltig ansvarsförsäkring för båt som hanteras inom LMK’s anläggningar (ref. LMK stadgar §2.8).

Lyvikshamnen / piren:

19) Lyvikshamnen / piren skall enbart användas för i och upptagning samt för mindre service och underhållsarbeten den får ej användas som förtöjningsplats. Om man måste ligga en längre tid skall godkännande ges av Lyviksfogden.

20) Tank-sanitetsanläggningen skall skötas och användas med respekt, vid användning
skall dom regler och instruktioner för respektive utrustning följas.

Upplagsområden:

21) Vid all slipning och målning av båt skall marken täckas för att förhindra nedsmutsning. Oljor, fetter, slip- och färgrester hanteras som miljöfarligt avfall och skall därför lämnas in till närmaste godkända återvinningscentral eller lämnas på en av LMK anordnad plats för miljöfarligt avfall.

Arbetsplikt:

22) Varje medlem som innehar brygg-, båthus eller uppställningsplats är skyldig att deltaga vid minst en arbetsdag (4 timmar). Om medlem inte kan deltaga på ordinarie arbetsdag skall detta anmälas till hamnchef för anvisning om alternativt arbetstillfälle. Styrelsemedlemmar, styrelsesuppleanter, fogdar och bryggvärdar omfattas inte av arbetsplikten.

Styrelsen Ludvika Motorbåtsklubb
2020-08-06

Väder

Sponsorer

Länkar

  • Båtunionen
  • Dalarnas Båtförbund
  • Ludvika segelsällskap